Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Rate Detail

Tên báo cáo (Report Name)

Rate Detail

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Rate Detail

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết thông tin gói dịch vụ phòng

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Rate Code: Mã gói giá phòng

  • Begin Date: Ngày bắt đầu sử dụng

  • End Date: Ngày kết thúc sử dụng

  • Week Days: Ngày trong tuần

  • Room Types: Loại phòng

  • Adult_1: Giá 1 người lớn

  • Adult_2: Giá 2 người lớn

  • Adult_3: Giá 3 người lớn

  • Adult_4: Giá 4 người lớn

  • Adult_5: Giá 5 người lớn

  • Adult_6: Giá 6 người lớn

  • Adult_E: Giá người lớn bổ sung

  • Child_1: Giá 1 trẻ em

  • Child_2: Giá 2 trẻ em

  • Child_3: Giá 3 trẻ em

  • Child_4: Giá 4 trẻ em

  • Child_E: Giá trẻ em bổ sung

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.