Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Rate Header

Tên báo cáo (Report Name)

Rate Header

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Rate Header

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thông tin chung gói dịch vụ phòng

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Rate Code: Mã gói giá phòng

  • Rate Name: Tên gói giá phòng

  • Rate Type: Loại gói giá phòng

  • Last Generate Time: Thời gian đồng bộ giá cuối cùng

  • Begin Sell Date: Ngày bắt đầu sử dụng

  • End Sell Date: Ngày kết thúc sử dụng

  • Day Use: Có phải là Gói phòng sử dụng trong ngày hay không

  • Market Code: Mã thị trường

  • Source Code: Mã nguồn khách

  • Min LOS: Thời gian lưu trú tối thiểu

  • Max LOS: Thời gian lưu trú tối đa

  • Min ADV: Thời gian đặt phòng trước tối thiếu

  • Max ADV: Thời gian đặt phòng trước tối đa

  • Cancellation Policy: Chính sách hủy phòng

  • Parent Rate: Mã gói phòng cha

  • Package Code: Các gói dịch vụ có trong giá phòng

  • Room Types: Loại phòng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.