Skip to main content
Skip table of contents

Finance - Transaction With Invoice

Tên báo cáo (Report Name)

Transaction With Invoice

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Finance - Transaction With Invoice

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết các giao dịch đã phát sinh và chi tiết thông tin xuất hóa đơn

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Iti No : Mã nhóm đặt phòng

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Check out Date: Ngày trả phòng thực tế

  • Folio No.: Số Folio

  • Full Name: Tên khách

  • Room Number: Số phòng

  • Business Date: Ngày phát sinh giao dịch

  • TrxCode: Mã giao dịch

  • Trx Desc.: Diễn giải mã giao dịch

  • Amount: Số tiền phát sinh

  • E-Invoice Status: Trạng thái xuất hóa đơn (đã xuất = 1, chưa xuất = 0)

  • Invoice No: Số hóa đơn

  • Invoice Date: Ngày hóa đơn

  • Confirm No.: Mã đặt phòng trên hóa đơn

  • Folio No.: Số Folio trên hóa đơn

  • Status: Trạng thái của hóa đơn

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.