Skip to main content
Skip table of contents

Floor Plan - (Sơ đồ bàn)

Tên màn hình (Screen Name)

Floor Plan - Sơ đồ bàn

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Floor Plan

Tổng quan (Summary)

Màn hình bao gồm danh sách tất cả các bàn có trong outlet được hiển thị theo:

 • Floor: Tầng

 • Area: Khu vực ở mỗi tầng

Màn hình (Screen)

image-20240109-155138.png

Trường thông tin (Fields Description)

 • Tên Outlet đang hiển thị, click vào biểu tượng ↑↓ để đổi Outlet:

 • Thông tin tầng đang hiển thị, click vào để chuyển tầng:

 • Thông tin ngày hiện tại cùng Meal Period (giai đoạn bữa ăn) tương ứng đã được thiết lập ở Web Admin:

 • Thông tin các khu vực thuộc tầng hiện tại, có thể chuyển sang các khu vực khác bằng cách quét màn hình hoặc chạm thẳng vào tên khu vực:

image-20240109-155209.png

 • Thông tin các bàn thuộc khu vực, cùng các trạng thái tương ứng:

  • Available - Bàn trống

  • Occupied - Bàn đã có người ngồi/ có đơn hàng

  • Dirty - Bàn vừa mới được thanh toán/ cần được dọn dẹp

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.