Skip to main content
Skip table of contents

Gán phòng trên ứng dụng của nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Room Assignment)

Tên màn hình (Screen Name)

Gán phòng (Room Assignment)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tab “Unassigned”

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và gán phòng cho các đặt phòng sắp đến. Cho phép gán phòng cho khách lẻ và khách nhóm/đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm:

Tìm kiếm đặt phòng cần gán phòng:

 • Ngày đến/Date: Chọn ngày đến của đặt phòng muốn gán phòng

 • Mã đặt phòng/Conf. No.& Mã hành trình/IT No.: Nhập mã đặt phòng hoặc mã hành trình muốn gán phòng

Chọn nút Assign trong đặt phòng để thực hiện gán phòng:

[Room Assignment] – Màn hình chọn phòng để xếp

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng

 • Ghi chú/Comment: Ghi chú của đặt phòng

 • Điều kiện hiển thị danh sách phòng:

  • Highest Frequency: Sắp xếp danh sách phòng được gán nhiều nhất trong tháng

  • Lowest Frequency: Sắp xếp danh sách phòng được gán ít nhất trong tháng

  • All Room: Hiển thị danh sách mặc định, sắp xếp theo thứ tự phòng vật lý từ nhỏ đến lớn

 • Danh sách các phòng trống của loại phòng: Số phòng + Loại phòng + Tính năng phòng + Tình trạng phòng (thể hiện bằng các tab màu kèm chữ)

Màn hình thông báo gán phòng thành công

 • Hiển thị nút Check-in

Lưu ý (Remarks)

Các đặt phòng được gán phòng thành công tại Tab “Unassigned” sẽ tự động cập nhật số phòng sang Tab “Arrival”

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.