Skip to main content
Skip table of contents

Guest Check

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo Guest Check

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Report – Guest Check

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo liệt kê danh sách khách hàng mà thông tin của khách không đầy đủ. Cụ thể các trường hợp sau:

 • Danh xưng (Title): thiếu (null)

 • Họ/Tên khách (First Name/Last Name): “tba” hoặc ““ hoặc thiếu (null)

 • Số CCCD/CMND/Hộ chiếu (ID Card Number): thiếu (null)

 • Ngày sinh (Date Of Birth): thiếu (null) hoặc ngày sinh < 1900-01-01 hoặc ngày sinh > ngày hiện tại

 • Giới tính (Gender): thiếu (null)

 • Quốc gia (Country)/ Quốc tịch (Nationality): thiếu (null)

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Ngày muốn lọc các thông tin liên quan đến khách hàng (Ngày khách đến nhận phòng - Arrival Date)

 • Nhóm theo/ Group By: Xuất theo các nhóm thông tin mã hành trình/ mã nhóm/ ngày đến/ tình trạng đặt phòng..

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Mã xác nhận/Confirmation No.: Mã xác nhận đặt phòng

 • Tình trạng đặt phòng/Room Reservation Status

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Mã hành trình/ ITI. No

 • Giới tính/ Gender

 • Quốc tịch/ Nationality

 • Ngày sinh/ Date of Birth

 • Loại giấy tờ tùy thân/ ID type

 • Mã giấy tờ tùy thân/ ID No

 • Mã thẻ Pearl Club/ Pearl ID

 • Ngày đến/ Arrival Date

 • Ngày đi/ Departure Date

 • Mã đoàn/ Group code

 • Tình trạng khách/ Guest Status

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.