Skip to main content
Skip table of contents

Guest INH PM Account By Room (Danh sách phòng ảo đang sử dụng)

Tên báo cáo (Report Name)

Danh sách phòng ảo đang sử dụng (Guest INH PM Account By Room)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Guest INH PM Account By Room

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo liệt kê chi tiết danh sách các phòng ảo đang được sử dụng để chứa giao dịch cần xử lý

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Loại phòng ảo/PM Account: Chọn từ danh sách loại phòng ảo, bao gồm phòng PM (Posting Master) và phòng PF (Permanent Folio)

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Lọc theo chiều/Sort Direction: Lựa chọn sắp xếp tăng dần (ASC - Ascending) hay giảm dần (DESC - Descending)

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng ảo

 • Tên khách/Name: Tên khách đang sử dụng cho phòng ảo

 • VIP: Mã VIP của khách

 • Công ty/Company: Tên công ty trên đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng

 • Số khách/Prs. (Person)

 • Số dư/Balance: Số dư hiện tại của phòng ảo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.