Skip to main content
Skip table of contents

Guest Ledger (Số chi tiết các giao dịch theo khách hàng)

Tên báo cáo (Report Name)

Số chi tiết các giao dịch theo khách hàng (Guest Ledger)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Guest Ledger

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê số dư folio tại ngày hiện hành của các khách đang lưu trú. Hệ thống hiển thị chi tiết mỗi dòng là một folio của khách nên cùng một số phòng sẽ có thể xuất hiện nhiều dòng trên báo cáo

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Tình trạng đặt phòng/Resv Status: Chọn một trong hai tình trạng đặt phòng là “Inhouse” hoặc “No Show” hoặc chọn cả 2 tình trạng “All

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

  • Số phòng/Room No.

  • Tên khách/Name

  • Mã xác nhận/Conf. No.

  • Số dư/Balance: Số dư folio tại thời điểm xem báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.