Skip to main content
Skip table of contents

Guests list

Tên màn hình (Screen Name)

Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail - Guests list)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Nhấn vào Conf. No. - Chọn tab Guests

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ thông tin khách có trong đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Field Description)

Guest status bao gồm:

  • Reserve

  • Inhouse

  • NoShow

  • Canceled

  • Checked out


Với các khách đã link profile & đã có faceid từ trước thì sẽ có tag FACEID

Khi nhất vào tag FACEID sẽ có 2 trường hợp:

  • FaceId còn hợp lệ → khách không cần enroll tại máy enroll: FACEID

  • FaceId không còn hợp lệ → khách cần enroll lại khuôn mặt: FACEID


Với các Guest đã link profile thì tên khách được in đậm màu xanh (có thể ấn vào tên khách để xem profile), các khách chưa link sẽ có màu đen.


FaceId của khách sẽ được lưu vào profile thay vì chỉ đi theo booking. Với returned guest, chỉ cần link profile thì sẽ có faceId (sử dụng dc ở Nhà hàng, ACM, VAP/SAF/MUD) không cần enroll lại.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.