Skip to main content
Skip table of contents

History and Forecast (Báo cáo lịch sử và dự báo)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo lịch sử và dự báo (History and Forecast)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – History and Forecast

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê lịch sử và dự báo tình hình kinh doanh của khách sạn chi tiết theo khách lẻ, khách đoàn, số lượng khách, công suất phòng, giá phòng trung bình và tổng doanh thu phòng trong quá khứ và tương lai. Báo cáo bao gồm 2 phần Lịch sử (History) và dự báo tương lai (Forecast)

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Lọc số liệu từ ngày/đến ngày

 • Đến ngày/To Date: Lọc số liệu từ ngày/đến ngày

 • Loại phòng/Room Type: Lọc theo loại phòng

 • Bao gồm/Include: Tích chọn các dữ liệu muốn thống kê trên báo cáo

  • Có trừ phòng/Deduct non pickup: Lựa chọn tính chỉ tính các phòng chắc chắn trừ quỹ phòng vào công suất phòng

  • Chưa trừ phòng/Non Deduct: Lựa chọn tính chỉ tính các phòng chưa trừ quỹ phòng vào công suất phòng

  • Phòng nội bộ/House use: Lựa chọn cho phép tính cả các phòng nội bộ vào công suất phòng

  • Phòng ảo/Pseudo Room: Lựa chọn tính cả các phòng ảo

  • Phòng No show/No Show: Lựa chọn tính cả các phòng No show vào công suất phòng

 • Lọc theo chiều/Sort Direction: Lựa chọn sắp xếp tăng dần (ASC - Ascending) hay giảm dần (DESC - Descending)

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Ngày/Date: Hiển thị các ngày trong khoảng From Date/ To Date nhập vào tại điều kiện lọc. Mỗi ngày là 1 dòng thông tin trên báo cáo

 • Tổng phòng có khách/Total Occ. (Total Occupancy): Tổng số phòng đang có khách chiếm dụng trong ngày

 • Số lượng phòng đến/Arr. Room (Arrival Room): Tổng số lượng phòng của những đặt phòng có ngày đến là ngày tương ứng với ngày trên báo cáo

 • Phòng miễn phí/Comp. Rooms (Complimentary Rooms): Tổng số lượng phòng miễn phí của ngày tương ứng

 • Phòng nội bộ/House Use: Tổng số lượng phòng nội bộ của ngày tương ứng

 • Số lượng phòng đi/Dep. Rooms (Departure Rooms): Tổng số lượng phòng của những đặt phòng có ngày đi là ngày tương ứng với ngày trên báo cáo

 • Phòng không đến/No-show Rooms: Tổng số lượng phòng No Show của ngày tương ứng

 • Phòng khóa/OOO Rooms (Out of Order Rooms): Tổng số lượng phòng khóa OOO của ngày tương ứng

 • Số người lớn & Trẻ em/Adl. & Chl. (Adults and Children): Tổng số lượng khách người lớn và trẻ em của ngày tương ứng

 • Công suất phòng/Occ % (Occupancy %): Total Occupied / Tổng số lượng phòng của khách sạn của ngày tương ứng

 • Doanh thu phòng/Room Revenue: Tổng doanh thu phòng của ngày tương ứng

 • Giá phòng bình quân/Average Rate: = Room Revenue / (Total Occupied – (House Use) (Day Use Rooms) (No show Rooms) nếu các trường thông tin House Use, No show được chọn).

 • Deduct Indiv. (Deduct Individual): Tổng số lượng phòng của các đặt phòng khách lẻ chắc chắn trừ phòng từ quỹ phòng của khách sạn

 • Deduct Group: Tổng số lượng phòng của đoàn chắc chắn trừ phòng từ quỹ phòng của khách sạn (Các đoàn có Status = Definite, Tentative)

 • Non – Ded. Group (Non – Deduct Group): Tổng số lượng phòng của đoàn chưa chắc chắn trừ phòng từ quỹ phòng của khách sạn (Các đoàn có Status là Inquiry và Tentative)

 • Phòng trong ngày/Day Use Rooms: Tổng số lượng phòng ở trong ngày của ngày tương ứng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.