Skip to main content
Skip table of contents

Hồ sơ khách trên ứng dụng của nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Guest Profile)

Tên màn hình (Screen Name)

Liên kết hoặc tạo mới thông tin khách

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Kích vào Conf. No.

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng xem các hồ sơ khách để liên kết hoặc tạo mới

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Khi profile khách đã được xác nhận, có thể chọn icon pencil để chỉnh sửa profile

 • Scan thông tin 2 mặt giấy tờ tùy thân để điền thông tin

 • Giải thích các trường thông tin:

  • Tên khách/Full Name: Tên đầy đủ của khách.

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách, bao gồm:

   • Đã xác minh/Verified: Tên khách đã được liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể trong hệ thống.

   • Chưa xác minh/Unverified: Tên khách chưa liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể nào trong hệ thống.

  • Birthday/Ngày sinh: Ngày sinh nhật của khách.

  • Số giấy tờ tùy thân/ID Document: Số giấy tờ tùy thân của khách

  • E-mail: E-mail của khách

  • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách

  • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách

  • Quốc gia/Country: Quốc gia của khách

 • Màn hình scan thông tin

 • Kết quả sau khi scan thông tin

 • Chọn nút Link để liên kết profile có sẵn trong hệ thống hoặc chọn New để tạo mới

 • Màn hình tạo mới 1 profile

 • Giải thích các trường thông tin:

  • Tên khách/Full Name: Tên đầy đủ của khách.

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của khách, bao gồm:

   • Đã xác minh/Verified: Tên khách đã được liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể trong hệ thống.

   • Chưa xác minh/Unverified: Tên khách chưa liên kết tới 1 hồ sơ khách cụ thể nào trong hệ thống.

  • Birthday/Ngày sinh: Ngày sinh nhật của khách.

  • Số giấy tờ tùy thân/ID Document: Số giấy tờ tùy thân của khách

  • E-mail: E-mail của khách

  • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách

  • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách

  • Quốc gia/Country: Quốc gia của khách

Lưu ý (Remarks)

Có thể chụp và update nhiều giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/ căn cước công dân..) cho 1 phòng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.