Skip to main content
Skip table of contents

Điểm đặc biệt (Special)

Tên màn hình (Screen Name)

Điểm đặc biệt/ Special

Đường dẫn (Open Link)

Log in >> Admin setting >> Setup >> General >> Special

Tổng quan (Summary)

Các điểm đặc biệt cần lưu ý ở khách sạn hoặc các thông tin yêu cầu đặc biệt từ khách: các chương trình giảm giá hoặc Free ở một số dịch vụ, nhà hàng, dị ứng với lông động vật, yêu cầu phòng yên tĩnh,…

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Tên/Name: tên các trường thông tin đặc biệt

  • Mã/Code: Mã các trường thông tin đặc biệt

  • Nút chức năng/Action:

o Sửa/Edit: cho phép sửa thông tin

o Xóa/Delete: Xóa ra khỏi hệ thống

o Xuất/Export: Export file excel hoặc PDF ra hết tất cả các thông tin setup trong General.

o Tạo/Create: Tạo mới các trường thông tin đặc biệt

Tạo mới các điểm đặc biệt/Special (Create)

  • Mã/ Code: Nhập Mã của trường thông tin đặc biệt/special

  • Tên/Name: Nhập tên của trường thông tin đặc biệt/special

  • Trạng thái/ Status: Trạng thái sử dụng

  • Mô tả/ Description: Nhập mô tả chi tiết

  • Thông tin mở rộng/ Extended Information: Update load hình ảnh.

=> Sau khi cập nhật các trường thông tin >> Gửi đi/Submit >> Tạo thành công hệ thống hiển thị thêm mục Ngôn ngữ/Language để người dùng có thể cập nhật nội dung với các ngôn ngữ khác nhau.

Hiện tại có 2 ngôn ngữ để cập nhật : Korean và Vietnamese

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.