Skip to main content
Skip table of contents

Điều hướng giá (Sub Channel Mapping)

Tên màn hình (Screen Name)

Điều hướng giá (Sub Channel Mapping)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Sub Channel Mapping

Tổng quan (Summary)

Giúp người dùng điều hướng giá rate code trả về cho từng kênh

Ví dụ: Từ giá BAR-BB, nhưng giá bán cho AGODA có chiết khấu sẽ là BAR-BB-C18 còn TRAVELOKA sẽ là BAR-BB-C15

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] - Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Bộ lọc tìm kiếm:

  • Code: Mã được Siteminder quy định cho khách sạn đó

  • Sub Channel: Kênh bán phòng

  • Created Time: Thời gian tạo điều hướng giá

  • Status: bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin điều hướng giá của DC

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một điều hướng giá của DC

Tạo mới điều hướng giá cho DC

Nhấn Create để tạo mới điều hướng giá cho DC

Tại màn hình tạo mới điều hướng giá, nhập vào các thông tin:

 • Code: Nhập mã được Siteminder quy định cho khách sạn đó

 • Sub Channel: Chọn Kênh bán phòng

 • Source

 • Advance: Các thiết lập nâng cao

  • Username: Tên đăng nhập nếu muốn giới hạn chỉ cho một người dùng của kênh bán phòng được quyền sử dụng rate code này

  • Password: Nhập mật khẩu

  • Currency: Đơn vị tiền tệ

  • Time Zone: Múi giờ

 • Chọn Save để tạo mới điều hướng giá hoặc Cancel hủy tạo mới

Chỉnh sửa điều hướng giá

Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để mở trang thông tin của điều hướng giá

[Tab Information] - Thông tin điều hướng giá

 • Người dùng nhập vào các thông tin cần chỉnh sửa

 • Nhấn Submit để lưu thông tin cần chỉnh sửa hoặc nhấn Cancel để hủy việc chỉnh sửa

[Tab Rate Plan] - Danh sách các mã giá phòng của một điều hướng giá

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.