Skip to main content
Skip table of contents

In-House Guest List (Danh sách khách In-house)

Tên báo cáo (Report Name)

Danh sách khách In-house (In-House Guest List)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – In-House Guest List

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê danh sách các khách đang lưu trú tại khách sạn tại thời điểm xem báo cáo

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Loại báo cáo/Type of Report: Chọn loại dữ liệu muốn lọc, bao gồm:

  • Guest In-house: Toàn bộ các khách đang lưu trú

  • Guest In-house Complimentary: Các khách đang lưu trú có mã giá phòng COM

  • Guest In-house House Use: Các khách đang lưu trú có mã giá phòng House Use

 • Loại phòng/Room Type: Lọc theo chi tiết loại phòng

 • Hình thức thanh toán/Payment method: Lọc chi tiết theo hình thức thanh toán trên đặt phòng

 • Đặt phòng cá nhân/Individual: Lựa chọn cho phép chỉ lọc các đặt phòng của khách lẻ

 • Đặt phòng đoàn/Group: Lựa chọn cho phép chỉ lọc các đặt phòng của khách đoàn. Khi tích chọn điều kiện này, người dùng có thể nhập chi tiết mã đoàn để lọc vào trường thông tin “Select Group Code

 • Chỉ khách VIP/VIP Only: Lựa chọn cho phép chỉ lọc các khách đang lưu trú và có mã VIP trong hồ sơ khách

 • Thứ tự sắp xếp/Sort By: Chọn cột thông tin muốn order

 • Lọc theo chiều/Sort Direction: Lựa chọn sắp xếp tăng dần (ASC - Ascending) hay giảm dần (DESC - Descending)

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng

 • Tên khách/Name: Tên khách

 • VIP: Mã VIP của khách

 • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách

 • Mã đoàn/Group Code

 • Công ty/Company: Tên công ty trên đặt phòng

 • Đại lý du lịch/Travel Agent: Tên đại lý du lịch trên đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng

 • Giờ đi dự kiến/ETD (Expected Time Departure)

 • Loại phòng/Room Type: Mã loại phòng của đặt phòng

 • Số lượng người lớn/Adl. (Adults)

 • Số lượng trẻ em/Chl. (Children)

 • Hình thức thanh toán/Pay Mth. (Payment Method)

 • Mã giá phòng/Rate Code

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request: Các yêu cầu đặc biệt của khách

 • Sở thích/Preference: Thông tin sở thích của khách

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.