Skip to main content
Skip table of contents

Khách check-in lẻ trên ứng dụng của nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Check-in per room)

Tên màn hình (Screen Name)

Check-in khách (Checkin)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tab Arrival – Tab Details – Check-in

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng thực hiện check-in cho khách lẻ

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Check-in Individual Reservation] – Checkin khách lẻ

 1. Từ màn hình Quản lý đặt phòng (Reservation) – Tab Arrival:

 • Chọn mã đặt phòng

 • Từ màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail) – Tab Detail:

 • Bước 1: Truy cập vào màn hình Chi tiết đặt phòng (Confirmation Detail)

 • Bước 2: Gán phòng (Xem Assign Room)

 • Bước 3: Nhấn nút “Check-in

 • Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận check-in

 • Chọn OK để hoàn tất

 • Chọn Hủy để hủy check-in

Lưu ý (Remarks)

 1. Chỉ những đặt phòng đã xếp phòng mới có thể thực hiện thao tác check-in

 2. Khi check-in, nếu phòng chưa được dọn (trạng thái khác Inspected), hệ thống sẽ hiển thị thông báo tình trạng phòng. Người dùng vẫn có thể cho phép khách check-in nếu chọn “OK” hoặc chọn “Cancel” để hủy thao tác check-in

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.