Skip to main content
Skip table of contents

Liên kết kênh (Channel Mapping)

Tên màn hình (Screen Name)

Liên kết kênh (Channel Mapping)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – System -Channel Mapping

Tổng quan (Summary)

Mapping giữa Siteminder – HMS

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] - Thông tin hiển thị

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Bộ lọc tìm kiếm:

  • Code: Mã được Siteminder quy định cho khách sạn đó

  • Distribution Channel: Kênh bán phòng

 • Created Time: Thời gian tạo liên kết kênh

 • Status: bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một liên kết kênh

Tạo mới một liên kết kênh

Nhấn Create để tạo mới Mapping

Tại màn hình tạo mới điều hướng giá, nhập vào các thông tin:

 • Code: Nhập mã được Siteminder quy định cho khách sạn đó

 • Distribution Channel: Chọn Kênh bán phòng

 • Source

 • Advance: Các thiết lập nâng cao

  • Username: Tên đăng nhập nếu muốn giới hạn chỉ cho một người dùng của kênh bán phòng được quyền sử dụng

  • Password: Nhập mật khẩu

  • Currency: Đơn vị tiền tệ

  • Time Zone: Múi giờ

 • Active: Nhấn để chuyển trạng thái của liên kết kênh sang Hoạt động

 • Chọn Save để tạo mới điều hướng giá hoặc Cancel hủy tạo mới

Chỉnh sửa Liên kết kênh

Nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa để mở trang thông tin của Mapping

[Tab Information] - Thông tin Mapping

 • Người dùng nhập vào các thông tin cần chỉnh sửa

 • Nhấn Submit để lưu thông tin cần chỉnh sửa hoặc nhấn Cancel để hủy việc chỉnh sửa

[Tab Room Type] - Danh sách các loại phòng của một Mapping

 • Người dùng nhập vào các thông tin loại phòng cần đẩy lên OTA.

 • Nhấn Save để lưu thông tin.

[Tab Rate Plan] - Danh sách các mã giá phòng của một Mapping

 • Người dùng nhập vào các thông tin loại rate cần đẩy lên OTA.

 • Nhấn Save để lưu thông tin.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.