Skip to main content
Skip table of contents

Link ứng dụng khách trên ứng dụng của nhân viên tiền sảnh (FO Staff App Guest Profile)

Tên màn hình (Screen Name)

Liên kết ứng dụng khách

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Reservation – Tại Tab bất kỳ - Kích vào Conf. No - Khách

Tổng quan (Summary)

Cho phép scan mã QR, tiến hành tìm kiếm và link tự động ứng dụng khách với hồ sơ khách sạn. Cho phép khách dùng chức năng inhouse.

Màn hình (Screen)

  • Chọn Liên kết ứng dụng khách để bắt đầu

  • Sau khi link thành công sẽ hiện tùy chọn Hủy liên kết ứng dụng khách: ID khách

Các bước thực hiện

  1. Khách mở mã QR của ứng dụng khách theo đường dẫn Tài khoản > Click vào Profile (thông tin cá nhân) > QR code

  2. Click vào Liên kết ứng dụng khách > Đưa camera vào phần QR hiển thị trên máy của khách.

  3. Hệ thống tự động tiến hành tìm kiếm và liên kết với tài khoản khách.

Lưu ý (Remarks)

  • Chỉ thực hiện link 1 lần. Với khách tới khách sạn lần tiếp theo sẽ không cần thao tác lại

  • Khi gặp lỗi đã được link vào một profile khác, vui lòng xem lại reservation đã link đúng với profile chính của khách tại hệ thống hay chưa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.