Skip to main content
Skip table of contents

Log out - (Đăng xuất)

Tên màn hình (Screen Name)

Logout - Đăng xuất

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log out

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách đăng xuất ra khỏi ứng dụng

Màn hình (Screen)

image-20240109-153639.png

Trường thông tin (Fields Description)

Nếu người dùng muốn đăng xuất khỏi ứng dụng, click vào đăng xuất ở góc trái màn hình chính

image-20240109-153813.png

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.