Skip to main content
Skip table of contents

Login (Đăng nhập)

Đăng nhập vào hệ thống HMS

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn https://app.product.cloudhms.io/ats-authentication/oidc/login

Bước 2: Nhập mã của chuỗi khách sạn/cơ sở mà bạn làm việc và nhấn “Continue“

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập (Username và Password) và nhấn “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống

Trường hợp người dùng nhập sai thông tin Username và Password hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Mật khẩu không đúng”

Bước 4: Đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị danh sách các cơ sở thuộc chuỗi mà người dùng được phân quyền

Bước 5: Tích vào phần Chains để hiển thị danh sách các property mà người dùng được phân quyền

Bước 6: Chọn property muốn truy cập từ danh sách các property được phân quyền

Hệ thống hiển thị chi tiết các phân hệ mà người dùng được phân quyền. Tích chọn để truy cập vào các phân hệ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.