Skip to main content
Skip table of contents

Manager Flash (Báo cáo quản lý chung)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo quản lý chung (Manager Flash)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – Manager Flash

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê các chỉ tiêu quản lý quan trọng của toàn khách sạn theo từng ngày. Cung cấp thông tin và cái nhìn bao quát cho ban lãnh đạo khách sạn

Điều kiện lọc (Report Filter)

  • Ngày/Business Date: Chọn ngày cần xem báo cáo

  • Hạng phòng/Room Class: Lựa chọn hạng phòng cần xem báo cáo

  • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

  • Các chỉ tiêu thống kê

  • Ngày/DAY: Số liệu thống kê của ngày lọc

  • Lũy kế tháng/MONTH: Số liệu lũy kế M-T-D

  • Lũy kế năm/YEAR: Số liệu lũy kế Y-T-D

Lưu ý (Remarks)

N/A

Các chỉ tiêu thống kê và cách tính

STT

Chỉ tiêu

Cách tính

1

Total Rooms in Hotel

Sum of all rooms defined for the property/ Tổng hợp tất cả các phòng được xác định cho cơ sở

2

Rooms Occupied

Number of rooms In-House with a FO status of "OCC"/ Số lượng phòng đang lưu trú với trạng thái FO “OCC”

3

Total Rooms in Hotel minus OOO Rooms

Number of Rooms in the Hotel minus Out of Order Rooms/ Số lượng phòng ở khách sạn trừ đi phòng OOO

4

Available Rooms

Total Rooms in Hotel, minus Rooms Occupied/ Tổng số phòng ở khách sạn, trừ đi phòng đang sử dụng

5

Available Rooms minus OOO Rooms

Total Rooms in Hotel, minus Rooms Occupied, minus Out of Order Rooms/ Tổng số phòng ở khách sạn, trừ đi phòng đang sử dụng, trừ phòng OOO

6

Complimentary Rooms

Number of Rooms In-House that have a rate code marked as Complimentary/ Số lượng phòng đang lưu trú có rate code được gán nhãn Complimentary

7

House Use Rooms

Number of Rooms In-House that have a rate code marked as House Use/ Số lượng phòng đang lưu trú có rate code được gán nhãn House Use

8

Rooms Occupied minus Comp and House Use

Rooms Occupied minus Comp and House Use/ Các phòng được sử dụng trừ đi Complimentary và House Use

9

Rooms Occupied minus House Use

Number of Rooms In-House with a Front Office status of "OCC", minus any House Rooms/ Số lượng phòng đang lưu trú với trạng thái FO “OCC”, trừ đi bất kì phòng House Use

10

Rooms Occupied minus Comp

Number of Rooms In-House with a Front Office status of "OCC", minus any
Complimentary Rooms/ Số lượng phòng đang lưu trú với trạng thái FO “OCC”, trừ đi bất kì phòng Complimentary

11

Out of Order Rooms

Number of Rooms marked as Out of Order for today/ Số lượng phòng được gán nhãn OOO cho hôm nay

12

Out of Service Rooms

Number of Rooms marked as Out of Service for today/ Số lượng phòng được gán nhãn OOS cho hôm nay

13

Adults

Number of Adults for Rooms In-House/ Số lượng người lớn cho phòng đang lưu trú

14

Children

Number of Children for Rooms In-House/ Số lượng trẻ em cho phòng đang lưu trú

15

Total Persons

Total guest In-house/ Tổng số khách đang lưu trú

16

Individual Persons

Total Individual guest In-house/ Tổng số khách lẻ đang lưu trú

17

Block Persons

Total Group guest In-house/ Tổng số group khách đang lưu trú

18

VIP Persons

Number of VIP guest/ Số lượng khách VIP

19

Individual Rooms

Number of Individual booking/ Số lượng booking lẻ

20

Block Rooms

Number of group booking/ Số lượng group booking

21

Company Rooms

Number of company booking/ Số lượng booking của công ty

22

Travel Agent Rooms

Number of TA booking/ Số lượng booking Đại Lí Du Lịch

23

% Rooms Occupied

Rooms Occupied, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng, được chia cho tổng số phòng của cơ sở, nhân cho 100

24

% Rooms Occupied minus Comp and House

Rooms Occupied minus Comp and House, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng trừ cho Complimentary và House, chia cho tổng số phòng cơ sở, nhân cho 100

25

% Rooms Occupied minus Comp, House and OOO

Rooms Occupied minus Comp and House, divided by Total Rooms in Hotel minus Out of Order, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng trừ cho complimentary và House, chia cho Tổng số phòng cơ sở trừ đi OOO, nhân cho 100

26

% Rooms Occupied minus Comp

Rooms Occupied minus Comp, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng trừ cho Complimentary, chia cho tổng số phòng cơ sở, nhân cho 100

27

% Rooms Occupied minus House

Rooms Occupied minus House, divided by Total Rooms in Hotel, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng trừ đi House, chia cho tổng số phòng cơ sở, nhân cho 100

28

% Rooms Occupied minus Comp and OOO

% Rooms Occupied minus Comp and OOO/ % phòng cơ sở đang sử dụng trừ đi Complimentary và OOO

29

% Rooms Occupied minus House and OOO

Rooms Occupied minus House, divided by Total Rooms in Hotel minus Out of Order, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng trừ đi House, chia cho Tổng số phòng của cơ sở trừ đi OOO, nhân cho 100

30

% Rooms Occupied minus OOO

Rooms Occupied, divided by Total Rooms in Hotel minus Out of Order, multiplied by 100/ Phòng đang sử dụng, chia cho tổng số phòng của cơ sở trừ đi OOO, nhân cho 100

31

Arrival Rooms

Number of Rooms with an Arrival Date equal to today Only one reservation per room will be considered for this total/ Số lượng phòng với ngày đến tương ứng hôm nay Chỉ 1 đơn đặt theo phòng được xem cho tổng thể

32

Arrival Persons

Number of Adults and Children with an Arrival Date equal to today/ Số lượng người lớn và trẻ em với ngày đến tương ứng hôm nay

33

Departure Rooms

Number of Rooms with a Departure Date equal to today Only one reservation per room will be considered for this total/ Số lượng phòng với ngày đi tương ứng hôm nay Chỉ 1 đơn đặt theo phòng được xem cho tổng thể

34

Departure Persons

Number of Adults and Children with a Departure Date equal to today/ Số lượng người lớn và trẻ em với ngày đi tương ứng hôm nay

35

Individual Departure Rooms

Number of Rooms with a Departure Date equal to today and no block code attached to the reservation/ Số lượng phòng với ngày đi tương ứng hôm nay và không có khách đoàn nào theo đơn đặt phòng

36

Individual Departure Persons

Number of adults and children divided by number of room occupied (include house use)/ Số lượng người lớn và trẻ em chia cho số lượng phòng đang sử dụng ( bao gồm house use )

37

No Show Rooms

Number of Rooms with a Reservation Status of No Show/ Số lượng phòng với trạng thái đơn đặt là No Show

38

No Show Persons

Number of Adults and Children with a Reservation Status of No Show/ Số lượng người lớn và trẻ em với trạng thái đặt phòng là No Show

39

Cancelled Reservations for Today

Number of Reservations that were cancelled with an arrival date equal to today/ Số lượng đơn đặt phòng bị huỷ với ngày đến tương ứng hôm nay

40

Reservations Made Today

Number of Reservations that were created today for any date Pseudo
Room reservations are not included/ Số lượng đơn đặt phòng được tạo hôm nay cho bất kì ngày ( không gồm đơn đặt phòng ảo )

41

Reservation Cancellations made Today

Number of Reservations that were cancelled with an arrival date equal to today/ Số lượng đơn đặt phòng bị huỷ với ngày đến tương ứng hôm nay

42

Clean Rooms

Number of Rooms that have a Housekeeping Status of "Clean"/ Số lượng phòng có trạng thái HK “Clean”

43

Dirty Rooms

Number of Rooms that have a Housekeeping Status of "Dirty"/ Số lượng phòng có trạng thái HK “Dirty”

44

ADR

Room Revenue, divided by Rooms Occupied/ doanh thu phòng, chia cho phòng đang sử dụng

45

ADR minus Comp

Room Revenue, divided by Rooms Occupied minus Comp rooms/ doanh thu phòng, chia cho số lượng phòng đang sử dụng trừ đi phòng Complimentary

46

ADR minus Comp and House

Room Revenue, divided by Rooms Occupied minus Comp and House rooms/ doanh thu phòng, chia cho số lượng phòng đang sử dùn trừ đi Complimentary và House

47

ADR minus House

Room Revenue, divided by Rooms Occupied minus House rooms/ doanh thu phòng, chia cho số lượng phòng đang sử dụng trừ đi phòng House

48

Average Person Rate

Room Revenue, divided by number of Adults and Children/ doanh thu phòng, chia cho số lượng người lớn và trẻ em

49

Average Revenue per Block Rooms

Block Revenue, divided by Number of rooms that have a block code attached to the reservation with a reservation status of "Checked In"/ Doanh thu phòng khoá, chia cho số lượng phòng có khách đoàn theo đơn đặt phòng với trạng thái đã Check in

50

Average Room Revenue per Block Rooms

Block Room Revenue, divided by Number of rooms that have a block code attached to the reservation with a reservation status of "Checked In"/ Doanh thu phòng khoá, chia cho số lượng phòng có khách đoàn theo đơn đặt phòng với trạng thái đã Check in

51

Room Revenue

Total amount of all postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and the Transaction Type is "Lodging"/ Tổng số tiền của tất cả các giao dịch được post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” và lạoi transaction là ”Lodging”

52

Food And Beverage Revenue

Total amount of all postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and the Transaction Type is "Food and Beverage"/ Tổng số tiền của tất cả giao dịch post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” và loại transaction là “Food and Beverage”

53

Other Revenue

Total amount of all postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and the Transaction Code Type is not "Lodging", "Food and
Beverage", "Tax", or "Non Hotel Supplies"/ Tổng số tiền của tất cả giao dịch post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” và loại transaction là “Lodging”, “Food and Beverage”, “Tax” hay “Non Hotel Supplies”

54

Total Revenue

Total amount of Room Revenue, Food and Beverage Revenue and Other
Revenue/ Tổng số tiền của doanh thu phòng, doanh thu FnB và doanh thu khác

55

Block Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" for reservations that have a Block Code attached/ Tổng số tiền của tất cả giao dịch post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” cho các đơn phòng có khách đoàn

56

Block Room Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and a Transaction Code Type is "Lodging" for reservations that
have a Block Code attached/ Tổng số tiền của tất cả giao dịch post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” và loại transaction code là “Lodging” cho các đơn phòng có mã khách đoàn

57

Individual Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" for reservations that do not have a Block Code attached/ Tổng số tiền của tất cả giao dịch post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” cho các đơn phòng không có khách đoàn

58

Individual Room Revenue

Total amount of postings today where the Transaction Code is marked as
"Revenue" and a Transaction Code Type is "Lodging" for reservations that do not have a Block Code attached/ Tổng số tiền của tất cả giao dịch post hôm nay với transaction code được gán là “revenue” và loại transaction code là “Lodging” cho các đơn phòng không có khách đoàn

59

Total Revenue per Person

Total amount of Room Revenue, Food and Beverage Revenue and Other
Revenue, divided by Total Adults and Children In-House/ Tổng số doanh thu đơn phòng, doanh thu FnB và doanh thu khác, chia cho tổng số người lớn và trẻ em đang lưu trú

60

Payment

Total amount of postings today that have a Transaction Code linked to a Group of "Payment". This amount includes passerby direct bill payments./ Tổng số giao dịch hôm nay có transaction code được gán vào nhóm “payment”. Số tiền này bao gồm các hoá đơn thanh toán như trực tiếp

61

Arrival Rooms for Tomorrow

Number of Rooms with an Arrival Date equal to tomorrow Only one
reservation per room will be considered for this total/ Số lượng phòng với ngày đến tương ứng hôm sau (Chỉ 1 đơn đặt theo phòng được xét cho toàn bộ)

62

Arrival Persons for Tomorrow

Number of Adults and Children with an Arrival Date equal to tomorrow/ Số lượng người lớn và trẻ em với ngày đến tương ứng là hôm sau

63

Departure Rooms for Tomorrow

Number of Rooms with a Departure Date equal to tomorrow Only one reservation per room will be considered for this total/ Số lượng phòng với ngày đi tương ứng với hôm sau ( Chỉ 1 đơn đặt theo phòng được xét cho toàn bộ )

64

Departure Persons for Tomorrow

Number of Adults and Children with a Departure Date equal to tomorrow/ Số lượng người lớn và trẻ em với ngày đi tương ứng với hôm sau

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.