Skip to main content
Skip table of contents

Mapping a new property (Cài đặt 1 khách sạn mới)

 

Tên màn hình (Screen Name)

Channel Configuration

Channel Mapping

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Channel Configuration

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các bộ room type & rate plan cần bán trên OTAs

Màn hình các bước (Screens)

Truy cập OTA Extranet để lấy thông tin ID của property

Mỗi OTA sẽ có chi tiết khác nhau, thông thường ID của property sẽ đi kèm theo tên của property.

Ví dụ dưới đây được thực hiện trên Expedia Partner Central

Sau khi có ID của property, truy cập application Channel Manager → Setting → Channel Mapping để tiến hành tạo cấu hình mapping cho khách sạn “EQC Hotel 641”

Bấm “Create” để tạo mới cấu hình mapping OTA

Điền Property ID của EQC Hotel 641 vào trường thông tin code, trong màn hình Tạo mới Mapping.

Tương ứng với kênh bán Expedia, chọn Channel EXPEDIA.

Trạng thái active cần được bật để các thay đổi về giá được gửi lên Expedia, đồng thời reservation được gửi về hệ thống khi có khách đặt trên Expedia

Hệ thống phản hồi thành công sau khi nhập đủ thông tin & submit

Bước tiếp theo, Chúng ta tiến hành mapping room type & rate plan giữa CiHMS và Expedia

Trên Expedia extranet, chúng ta truy cập Room & Rate → Room Types & Rate Plans để lấy thông tin Room Type ID và Rate Plan ID

Tương ứng với các Room type ID và Rate Plan ID trên Expedia, chúng ta sẽ gắn với Room Type và Rate Plan trên hệ thống Channel Manager của CiHMS

Màn hình Room types & Rate plans của Expedia Partner Central

 

Sao chép Room Type ID tại màn hình này

Điền thông tin Room Type ID vào phần mapping đã tạo trên CiHMS Channel Manager, sau đó bấm “Save”

Trường thông tin Name không ràng buộc phải chính xác với tên của Room type trên Expedia Partner Central, tuy nhiên, nên cài đặt tên giống với EPC để tránh nhầm lẫn sau này

Trường thông tin ( Fields Description)

Lưu ý (Remarks)

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.