Skip to main content
Skip table of contents

Merge Bill - Gộp đơn hàng

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách gộp đơn hàng

Màn hình (Screen) - Order

Trường thông tin (Fields Description)

Các bước để gộp đơn hàng:

  1. Vào đơn hàng gốc click Merge

  2. Chọn 1 hoặc nhiều đơn hàng muốn gộp vào đơn hàng gốc

  3. Click Merge

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.