Skip to main content
Skip table of contents

New Order - (Tạo mới đơn hàng)

Tên màn hình (Screen Name)

New Order - Tạo mới đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in - Floor Plan

Tổng quan (Summary)

Cách tạo mới đơn hàng từ màn hình floor plan

Tạo mới đơn hàng đối với các bàn chưa có khách (Available)

image-20240119-102852.png

Bước 1: Chọn bàn trống cần tạo mới đơn hàng

- Nếu khách Outside -> Chọn số khách tại bàn

- Nếu khách In-House -> Chọn In-house để nhập thông tin khách In-house trong màn hình dưới đây:

Room: Nhập số phòng

Name: Tên khách (tự động lấy từ PMS thông qua số phòng)

No. of people: Nhập số khách tại bàn

Nationality: Quốc tịch của khách (tự động lấy từ PMS thông qua số phòng)

Unable to Room Charge/ Able to Room Charge: Không được/ Được phép thanh toán thông qua hình thức Room Charge (tự động lấy thông tin từ PMS thông qua số phòng)

Bước 2: Click Add để tạo đơn hàng

Tạo mới đơn hàng đối với các bàn đã có khách (Trong trường hợp ngồi ghép bàn/ order riêng)

Bước 1: Chọn bàn cần ghi nhận đơn hàng -> View Order

image-20240124-042444.png

Bước 2: Click New Order để tạo đơn hàng mới tại bàn

image-20240124-042533.png

Tạo mới đơn hàng đối với khách không dùng bữa tại bàn (Mang đi/ Phục vụ tại phòng)

Bước 1: Click New Order

image-20240124-042620.png

Bước 2: Nhập thông tin đơn hàng (Reference Info): Có thể nhập số phòng, tên khách, các thông tin để gợi nhớ đơn hàng,…

image-20240124-042643.png

Bước 3: Click OK để tạo đơn hàng. Thông tin đơn hàng được xem lại ở menu Orders, với heading màu đỏ như đã đề cập ở Danh sách đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.