Skip to main content
Skip table of contents

Nhóm chức năng dành cho nhân viên (staff)

Danh sách công việc hàng ngày/HK Daily worksheet

Chọn shift

Phân loại danh sách công việc

Màn hình bao gồm 4 tab thông tin chính:

 1. [Todo] – Danh sách các phòng ở trang thái cần dọn

 2. [Inprogess] – Danh sách các phòng ở trạng thái đang được dọn

 3. [On-Hold] – Danh sách các phòng ở trạng thái có phát sinh trong quá trình dọn

 4. [Done] – Danh sách các phòng ở trạng thái đã được dọn xong

(3) Thanh tìm kiếm: [Room no]: Cho phép tìm kiếm theo số phòng

Ở danh sách Cần làm sẽ phân bổ thành 2 nhóm cần phòng ưu tiên dọnphòng bình thường. User chọn theo thứ tự ưu tiên hoặc theo mặc định số tầng để tiến hành dọn.

Cập nhật trạng thái công việc - Nhật ký công việc

Chọn phòng cần dọn ở Todo

Bắt đầu/tạm ngưng việc

Kết thúc & kiểm lại công việc

Tích vào nhiệm vụ cần xử lý ở trạng thái Todo -Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết nhiệm vụ với trạng thái là To-do.

Nhiệm vụ có màu nền là màu hồng nhạt như dưới đây là phòng này đang được bộ phận lễ tân đưa vào Room-Queue để làm gấp

Hệ thống chuyển về danh sách phòng đã dọn ngay sau khi chọn Xong

 • Số phòng

 • Tình trạng

 • Loại phòng/Room Type

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng phòng của FO/FO Status

 • Tình trạng đặt phòng/Reservation Status

 • Tình trạng phòng của HK/HK Status

[Guest Information] – Thông tin khách trong phòng

Hiển thị danh sách và thông tin các khách ở trong phòng

 • Tên khách/Guest Name

 • Mã VIP/VIP Level

 • Quốc tịch/Nationality

 • Ngày đi/Check-out

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request

 • Chú thích của khách/Comment

 • Trường hợp 01: Trong lúc đang dọn không có vấn đề phát sinh

 • Trường hợp 2: Trong lúc đang dọn có vấn đề phát sinh, sử dụng On-Hold để Tạm ngưng thời gian dọn phòng.

Sau khi làm rõ nguyên nhân phát sinh trong thời gian (6) On-Hold, chọn một trong các nguyên nhân sau đó nhấn (7) Save.

Màn hình chuyển sang trạng thái On-Hold. Sau khi vấn đề phát sinh được xử lý, chọn (9) ‘Resume’ để tiếp tục thời gian dọn phòng.

Chọn ‘Done’ khi hoàn thành và đóng nhiệm vụ.

Báo cáo sẽ ghi nhận chi tiết thời gian bắt đầu & kết thúc công việc của nhân viên.

Trạng thái sau khi công việc được chuyển về hoàn thành sẽ được cơ sở tự cấu hình. Mặc định hệ thống sẽ để trạng thái Clean và sẵn sàng để SUP chuyển thành Inspected sau khi kiểm phòng.

Tạo đầu việc phát sinh cho bộ phận khác

Chọn Other Request

Chọn loại yêu cầu

Nhập thông tin công việc

Từ màn hình của một phòng chi tiết, Tích vào biểu tượng dấu + phía dưới bên phải màn hình để tạo việc phát sinh cho bộ phận khác

Với các lựa chọn trên sẽ được đưa về cho từng bộ phận khác nhau để nhận thông tin và thực hiện

Màn hình tạo yêu cầu cho bảo trì. Tích vào lựa chọn Loại yêu cầu từ màn chính sẽ hiện ra danh mục nhiệm vụ của bảo trì.

Màn hình tạo yêu cầu cho Runner

 • Đồ thất lạc/ Lost & Found

 • Giặt là/ Laundry

 • Bảo trì/Maintenance

 • Nhu cầu phát sinh (Runner)

 • Bộ phận tiền sảnh (Front Office)

 • Ghi chú/Notes: Nhập các ghi chú (nếu có)

 • Hình ảnh phòng/Room Image: Cập nhật hình ảnh phòng trước hoặc sau khi dọn

  • Có thể chụp ảnh & đánh dấu để ghi chú lên hình

Post minibar

Truy cập minibar

Nhập thông tin

Post & kiểm tra giao dịch

 • Cách 1: Truy cập từ danh sách nhiệm vụ HK

Nhập số phòng ở màn hình tiếp theo

 • Cách 2 : Truy cập từ tùy chọn Chi tiết nhiệm vụ HK > Yêu cầu khác

Trong màn hình “Post Minibar” nhân viên nhập các thông tin:

 • Bill code: tạo Code cho bill Minibar ( nghiệp vụ tùy từng Property)

 • Phòng số: Search và chọn số phòng đang dọn

 • Sau khi chọn số phòng, tên khách và mã xác nhận đặt phòng sẽ tự động được điền vào

Kiểm tra phần lịch sử, nếu có hiện thông tin thì không tiếp tục post thêm minibar.

Khi nhấn “Thêm các mục” trong mục “Post Minibar” màn hình đưa ra các option:

Chọn lần lượt các item cần post.

Sau đó nhấn “Lưu

Màn hình hiển thị Post charge bằng Post Minibar được tạo thành công.

Với phòng đã từng được post minibar sẽ hiển thị lịch sử ngay khi nhập số phòng

Hệ thống tự động đẩy thông tin về cho bộ phận Front Office

Danh sách công việc phát sinh

Danh sách đầu việc

Cập nhật tình trạng

Xem báo cáo

Hệ thống sẽ gửi thông báo khi có công việc phát sinh. User xem lại danh sách công việc của mình ở mục Cá nhân

Ấn Bắt đầu/Tạm ngưng/Kết thúc để cập nhật trạng thái

COMING

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.