Skip to main content
Skip table of contents

House Keeping (Chức năng cho bộ phận buồng phòng)

Đối tượng sử dụng:

  • Nhân viên dọn phòng

  • Giám sát viên kiểm tra và nhả phòng

  • Quản lý bộ phận dọn phòng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.