Skip to main content
Skip table of contents

Nhóm chức năng dành cho manager/superviser

Với vai trò nhân viên sẽ có hướng dẫn cho phần thao tác dưới đây. Trong đó có post minibar, ghi nhận thời gian dọn phòng, chuyển trạng thái phòng to clean. Xem hướng dẫn chi tiết dành cho nhân viên tại đây https://vinhms-docs.atlassian.net

Kiểm phòng (kiểm tra chất lượng dọn phòng) - Nhả phòng

Danh sách phòng đã dọn

Chuyển trạng thái Hoàn thành - Inspected

Hoàn thành = INSPECTED

Dọn lại = DIRTY

Chọn worksheet và xem các đầu việc đã được toàn bộ nhân viên hoàn thành

Phòng đạt chất lượng, chuyển trạng thái inspected

Phòng yêu cầu dọn lại. Yêu cầu nhập ghi chú

User có thể lựa chọn dùng Room Control để tiến hành kiểm phòng hàng loạt hoặc dùng phần kiểm đầu việc để tiến hành kiểm. Khuyến khích dùng chức năng kiểm đầu việc cho tốc độ làm việc tốt hơn và hỗ trợ offline kiểm phòng.

Kiểm phòng, Quản lý phòng/Room Management on mobile

Danh sách phòng

Chuyển trạng thái

Filter & xem lại tt phòng

Màn hình này giúp cho Quản lý kiểm soát được các phòng Nhân viên HK đã dọn phòng xong kéo sang Done, và kiểm tra những phòng trống để đảm bảo phòng thực sự đã sạch và đủ đồ dùng chưa.

1) Tick chọn phòng thực hiện kiểm tra >> (2) Inspected >> (3) Chọn trạng thái sau khi kiểm tra phòng >> (4) Save

Trường hợp chọn Dirty sẽ yêu cầu nhập lý do để nhân viên nắm.

Danh sách kiểm phòng sẽ sử dụng chung cho tất cả Sup.

Sup đi kiểm phòng có thể filter theo phân công của mình.

Kiểm soát sai lệch tình trạng phòng/Room Discrepancy

Filter hiện phòng sai lệch

Cập nhật thông tin

Chọn lý do và xem lại kết quả

Trường hợp Quản lý đi kiểm tra thấy phòng FO ghi nhận là VAC (Phòng trống), nhưng thực tế khách vẫn còn ở, sẽ thực hiện chuyển đổi trạng thái như sau:

(1) Click chọn vào phòng cần đổi trạng thái >> (2) Cập nhật tình trạng kiểm tra thực tế và Note nguyên nhân (phần Note không được để trống) >> (3) Update/ Cập nhật.

  • Room No: Số phòng

  • Room type: Loại phòng

  • Discrepancies status: Trạng thái kiểm tra phòng của Quản lý.

  • FO status: Trạng thái kiểm tra phòng của FO.

Trạng thái sau khi Discrepancies status được cập nhật:

Báo cáo discrepancy ở RM cũng sẽ hiện đầy đủ thông tin cung cấp bởi app.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.