Skip to main content
Skip table of contents

Noshow (Báo cáo đặt phòng No Show)

Tên báo cáo (Report Name)

Báo cáo đặt phòng No show (No Show)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports – No Show

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo liệt kê danh sách những đặt phòng mà khách không đến nhận phòng trong ngày lọc

Điều kiện lọc (Report Filter)

 • Từ ngày/From Date: Ngày muốn lọc các đặt phòng No Show

 • Kiểu file/Export Type: Lựa chọn định dạng file muốn kết xuất báo cáo

Mẫu báo cáo (Report Form)

Cột thông tin (Column Description)

 • Số phòng/Room No.: Số phòng của đặt phòng

 • Mã xác nhận/Confirmation No.: Mã xác nhận đặt phòng

 • Tên khách/Name: Tên khách trên đặt phòng

 • Công ty/Company: Tên công ty trên đặt phòng

 • Đại lý du lịch/Travel Agent: Tên đại lý du lịch trên đặt phòng

 • Ngày đến/Arrival: Ngày đến của đặt phòng

 • Ngày đi/Departure: Ngày đi của đặt phòng

 • Loại phòng/R. Type (Room Type): Mã loại phòng của đặt phòng

 • Mã giá phòng/Rate Code

 • Đơn giá tiền phòng/Rate Amount

 • Số đêm/Night

 • Hình thức thanh toán/Payment

 • Doanh thu phòng/Potential Revenue: Tổng doanh thu tiền phòng dự kiến của đặt phòng

 • Tiền đặt cọc/Deposit Paid: Số tiền khách đã đặt cọc (nếu có)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.