Skip to main content
Skip table of contents

Đơn đặt phòng (Reservations)

Tên màn hình (Screen Name)

Đơn đặt phòng (Reservations)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Reservations ở menu

Tổng quan (Summary)

Danh sách đơn đặt phòng đến từ các kênh phân phối.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • OTA ID: Mã đặt phòng do OTA sinh ra & gửi về hệ thống. Nhấn vào dấu mũi tên để sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái A-Z hoặc ngược lại. Người dùng cũng có thể tìm kiếm nhanh bằng cách nhập OTA ID vào ô Filter

 • Status: Trạng thái của đơn đặt phòng, bao gồm:

  • Create: Đơn đặt phòng vừa được tạo

  • Amend: Giá phòng đặt đã được thay đổi so với ban đầu.

  • Canceled: Đơn đặt phòng đã bị hủy

 • Channel: Kênh bán phòng. Nhập vào thông tin của kênh bán phòng cần tìm kiếm

 • Confirmation No: Mã đặt phòng của hệ thống

 • Rate Code: Mã giá phòng

 • Room Type: Tên loại phòng

 • Booking Time: Thời điểm đặt phòng. Nhấn vào dấu mũi tên để sắp xếp đơn đặt phòng theo thời gian gần nhất hoặc xa nhất.

 • Check-in: Ngày nhận phòng

 • Check-out: Ngày trả phòng

 • Guest: Nhập vào tên khách chính. Có thể tìm kiếm theo giá trị gần đúng hoặc đúng.

 • Total Amount: Tổng giá trị tiền phòng của Reservation

 • PMS Status: Trạng thái của reservation tại PMS, bao gồm:

  • New: Tạo mới

  • Pending: Chờ để xử lý

  • Processed: Đã thành công

  • Failed: Thất bại

  • Ignored: Bỏ qua

 • Nút chức năng:

  • Clear all filters: Xóa tất cả bộ lọc tìm kiếm

  • Download Excel: Tải về file excel tổng hợp thông tin về đơn đặt phòng

Xem chi tiết thông tin đặt phòng theo từng mã đặt phòng

Nhấp vào Reservation ID của đơn đặt phòng để hiển thị cửa sổ Reservation Detail

 • Tab Reservation Detail

 • Tab Cloud HMS

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.