Skip to main content
Skip table of contents

Open Shift - (Mở ca)

Tên màn hình (Screen Name)

Open Shift - Mở ca

Đường dẫn (Open Link)

Cirrus FnB App - Log in - Open Shift

Tổng quan (Summary)

Màn hình này dùng để thực hiện việc mở ca làm việc mới

Màn hình (Screen)

image-20240109-154122.png

Trường thông tin (Fields Description)

  • Open Shift: Bấm vào biều tượng này để mở ca

image-20240109-154213.png

Màn hình mở ca sẽ hiện ra như dưới đây

image-20240109-154225.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.