Skip to main content
Skip table of contents

Order - (Danh sách đơn hàng)

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Danh sách đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Order

Tổng quan (Summary)

Màn hình Order sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng với các trạng thái:

  • Đang mở

  • Tạm Lưu

  • Đã Đóng

Màn hình (Screen)

image-20240109-155423.png

Trường thông tin (Fields Description)

image-20240109-155554.png

  1. Đơn hàng không gắn với bàn

  • Ref: Thông tin liên quan đến đơn hàng - user tự nhập

2. Đơn hàng trống chưa có items, hiển thị ở tab “On-hold”

3. Đơn hàng được tạo bởi khách thàng thông qua app Vinpearl Experience

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.