Skip to main content
Skip table of contents

Payment with TIP - Ghi nhận tiền Típ cho đơn hàng

Tên màn hình (Screen Name)

Payment - Màn hình ghi nhận thanh toán đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng - Payment

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn cách ghi nhận thanh toán đơn hàng

Màn hình ghi nhận thanh toán hóa đơn

Có thể thực hiện ghi nhận tip bằng 2 cách:

Cách 1:

  • Click vào button Charge Tips tại màn hình thanh toán

  • Nhập số tiền tip cần ghi nhận => Click OK

  • Hệ thống ghi nhận Tip vào đơn hàng

  • Tiến hành thanh toán như bình thường

Cách 2:

  1. Nhập số tiền lớn hơn số tiền phải trả của đơn hàng

  2. Chọn hình thức thanh toán tương ứng

  3. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận số tiền dư là Tip => Click Tip để xác nhận.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 hình thức thanh toán, khi click Pay, hệ thống yêu cầu chọn hình thức thanh toán cho Tip. Click OK để xác nhận

*** Nếu muốn gỡ bỏ Tip, click Charge Tip và thực hiện Remove Charge Tip

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.