Skip to main content
Skip table of contents

Phân phòng (Room Assignment)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân phòng (Room Assignment)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tab “Unassigned”

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và gán phòng cho các đặt phòng sắp đến. Cho phép gán phòng cho khách lẻ và khách nhóm/đoàn

Màn hình (Screen)

image-20240116-065249.png

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm:

image-20240116-065319.png

Tìm kiếm đặt phòng cần gán phòng:

 • Ngày đến/Date: Chọn ngày đến của đặt phòng muốn gán phòng

 • Tìm kiếm đặt phòng theo các yếu tố:

  • Mã nhóm đặt phòng/IT No.

  • Mã xác nhận/Conf No.

  • Tên khách/Guest

  • Tên đại lý du lịch/Travel Agent

[Room Assignment] – Màn hình chọn phòng để xếp

 • Mã nhóm đặt phòng/IT No.: Mã hành trình của đặt phòng

 • Lọc điều kiện phòng/Filter: Lọc điều kiện phòng

  • Connecting Room: Chọn các phòng thông nhau

  • Due out: Chọn các phòng có ngày đi so với ngày đến của các đặt phòng sắp đến (Mục đích là để phân được các phòng B2B)

  • Exclude due out: Loại bỏ các phòng có ngày đi so với ngày đến của các đặt phòng sắp đến

  • Floor: Chọn số tầng

  • Status: Chọn tình trạng phòng muốn xem

 • Mã đặt phòng/Conf. No.: Mã đặt phòng

 • Ghi chú/Comment: Ghi chú của đặt phòng

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request: Hiển thị các yêu cầu đặc biệt của đặt phòng

 • Điều kiện hiển thị danh sách phòng/Sort by:

  • Highest Frequency: Sắp xếp danh sách phòng được gán nhiều nhất trong tháng

  • Lowest Frequency: Sắp xếp danh sách phòng được gán ít nhất trong tháng

  • All Room: Hiển thị danh sách mặc định, sắp xếp theo thứ tự phòng vật lý từ nhỏ đến lớn

 • Danh sách các phòng trống của loại phòng: Số phòng + Loại phòng + Tình trạng phòng (thể hiện bằng các dấu tròn với các mã màu tương ứng cho từng tình trạng) + Số lần được gán phòng/sử dụng phòng.

 • Tạo thẻ khóa phòng/Word Grant Key Card: Thực hiện cắt thẻ khóa phòng cho khách. Chi tiết xem chức năng Grant Card (Cấp thẻ khóa phòng)

 • Ô tick chọn DNM: Tick chọn để sử dụng lệnh DO NOT MOVE.

Xếp phòng cho nhóm khách

Từ tab Unssigned, kích chọn nhóm đặt phòng cần xếp phòng. Tại màn hình Chi tiết nhóm đặt phòng (Itinerary Detail) nhấn “Assign All“ để thực hiện xếp phòng cho các đặt phòng của nhóm

Hệ thống hiển thị màn hình Room Assignment theo thứ tự các đặt phòng. Người dùng thực hiện tương tự như xếp phòng cho đặt phòng lẻ

Lưu ý (Remarks)

Các đặt phòng được gán phòng thành công tại Tab “Unassigned” sẽ tự động chuyển sang Tab “Arrival”

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.