Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý folio (Guest Folio)

Tên màn hình (Screen Name)

Folio của khách (Billing)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Tab In-house/Due-out/Checked-out – Nhấn vào biểu tượng

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng quản lý toàn bộ các giao dịch chi tiêu của khách chia chi tiết thành các cửa sổ dịch vụ. Người dùng có thể thêm mới các cửa sổ dịch vụ tùy theo nhu cầu in bill của khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin chung (1):

 • Room/Số phòng: Số phòng hiện hành của khách

 • Ngày đến - Ngày đi/Arrival - Departure

 • Tổng số dư/Total Balance: Tổng số dư bill của khách tại thời điểm hiện tại

 • Thông tin routing: Hiển thị thông tin các routing đã khai báo của đặt phòng

 • Tình trạng đặt phòng/Reservation Status

Danh sách folio (2):

Danh sách các sổ chi tiêu hiện có của phòng và số dư đến hiện tại của từng sổ chi tiêu, người dùng có thể tích chọn folio để chuyển con trỏ đến ngay chi tiết giao dịch của folio được chọn:

 • Tên folio

 • Số dư của folio

 • Tổng số dư/Total Balance: Tổng số dư của tất cả các folio

 • Nút chức năng:

Chi tiết giao dịch của từng folio (3):

 • Tên cửa sổ dịch vụ và số thứ tự: Tên của folio mặc định lấy theo tên của profile được chọn khi tạo folio

 • Thông tin chi tiết:

  • Ngày giờ/Date Time: Ngày giờ phát sinh giao dịch

  • Mã giao dịch/Transaction Name & Tên giao dịch

  • Thành tiền/Amount: Số tiền phát sinh của giao dịch

  • Ghi chú/Reference: Thông tin ghi chú của giao dịch

 • Nút chức năng: Nhấn ““ để xem các chức năng tiện ích trong chi tiết từng folio

  • Xem/điều chỉnh thông tin giao dịch/Edit transaction detail: Xem chi tiết & điều chỉnh thông tin của giao dịch.

  • In biên lai/Print receipt: In biên nhận của giao dịch đã chọn

  • Chuyển giao dịch/Transfer: Chuyển giao dịch hiện hành sang sổ chi tiêu khác. Chi tiết xem màn hình chức năng Chuyển một giao dịch (Single Transfer)

  • Tách giao dịch/Split transaction: Tách giao dịch hiện hành theo số tiền hoặc theo tỷ lệ %. Chi tiết xem chức năng Tách giao dịch (Split transaction)

  • Tạo giao dịch rebate/Post an opposite transaction: Tự động tạo một giao dịch điều chỉnh trái dấu với giao dịch được chọn trong trường hợp cần giảm trừ hoặc giảm giá

  • Adjustment amount: Điều chỉnh số tiền của giao dịch

Nút chức năng trên màn hình billing

 • In Folio/Print: In toàn bộ folio của khách

 • Trả phòng/Check-out: Thực hiện check-out cho khách

 • Đặt cọc/Deposit: Thêm các khoản đặt cọc cho đặt phòng. Chức năng cho phép thêm đặt cọc trước khi thực hiện check-in khách. Trường hợp khách đã check-in thì nút chức năng này sẽ bị ẩn và không thể thêm đặt cọc. Chi tiết xem màn hình chức năng Thêm đặt cọc (Add Deposit)

 • Payment/Thanh toán: Nhập các khoản tiền khách thanh toán. Chi tiết xem màn hình chức năng Thêm thanh toán (Add Payment)

 • Post/Ghi nợ: Thêm mới các dịch vụ phát sinh của khách và ghi nhận các khoản dịch vụ phát sinh của khách. Chi tiết xem màn hình chức năng Thêm giao dịch (Charge)

 • Options: Nhấn ““ để xem các chức năng tiện ích bổ sung

 • Định tuyến/Routing: Khai báo các định tuyến giao dịch của đặt phòng, sử dụng trong trường hợp gom giao dịch về cho công ty hoặc đại lý du lịch. Chi tiết xem màn hình chức năng Khai báo định tuyến (Routing)

 • Chuyển giao dịch/Transfer: Chuyển các giao dịch giữa các sổ chi tiêu, giữa các phòng và giữa các khách với nhau. Chi tiết xem màn hình chức năng Chuyển nhiều giao dịch (Multiple Transfer)

 • Phụ phí/Fixed Charge: Khai báo các phụ phí sẽ tự động ghi nhận vào bill của khách khi chạy đóng ngày. Chi tiết xem màn hình chức năng Khai báo phụ phí (Fixed Charge)

 • Chạy trước tiền phòng/Advance Bill: Cho phép người dùng chạy trước tiền phòng của các đêm trong tương lai. Chi tiết xem màn hình chức năng Chạy trước tiền phòng (Advance Bill)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.