Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý giá phòng (Rates Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý giá phòng (Rates Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Rates Management ở menu

Tổng quan (Summary)

Màn hình kiểm tra giá và cung cấp khả năng thay đổi giá từng ngày của mỗi Room Types, Rate Plan bán qua OTA

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền

 • Bộ lọc tìm kiếm: Có thể kết hợp dùng cả 3 bộ lọc để đạt được hiệu quả tìm kiếm tốt nhất

  • Theo DC

  • Theo loại phòng

  • Theo mã giá phòng

 • Clear all filters: Xóa tất cả bộ lọc tìm kiếm

 • Xem phân bổ giá theo ngày mong muốn

Chỉnh sửa giá hàng loạt theo Channel

Chọn Bulk Update để cập nhật hàng loạt về Rate

Tại màn hình thiết lập giá, nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Choose DC: chọn Kênh bán phòng

 • 1 Person: Nhập giá ở 1 người

 • 2 Person: Nhập giá ở 2 người

 • Extra Adult: Giá thêm 1 người lớn

 • Extra Child: Giá thêm 1 trẻ em

 • Date: Chọn khoảng thời gian muốn cập nhật

 • Chọn ngày trong tuần cần cập nhật

 • Add Date Range: Thêm khoảng thời gian được áp dụng cập nhật

 • Chọn Room Type và Rate Plan cần cập nhật

Chọn Save để hoàn tất cập nhật

Chỉnh sửa nhanh Rate Plan của một Room Type theo DC

 • Nhấn vào Select Channel để hiển thị danh sách channel, có thể chọn 1 hoặc nhiều channel cần chỉnh sửa giá

 • Nhấn vào biểu tượng cập nhật nhanh để chỉnh sửa giá đã thiết lập cho 1 Room Type của DC

 • Chỉnh sửa giá hoặc ngày hiệu lực hoặc thêm phạm vi ngày áp dụng. Chọn Save để lưu lại thông tin chỉnh sửa

Chỉnh sửa giá cho 1 ngày cụ thể

 • Nhấp chuột vào ô giá tại ngày muốn chỉnh sửa, khi ô chuyển màu xanh dương, người dùng nhập vào giá mới

 • Sau khi nhập giá mới, ô giá vừa được chỉnh sửa sẽ chuyển sang màu xanh lá, có thể chỉnh sửa nhiều ô giá cùng một lúc.

 • Chọn Save để cập nhật giá mới lên hệ thống hoặc chọn Reset để hủy chỉnh sửa giá

Lưu ý (Remarks)

Tổ hợp phím chọn giá hàng loạt

 • Ctrl + trỏ chuột vào ô muốn chọn: các ô được bôi màu là các ô được chọn

 • Shift + trỏ chuột: chọn theo vùng từ ô đầu tiên người dùng chọn đến ô thứ 2 được trỏ chuột trong lúc vẫn giữ phím shift

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.