Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý phân bổ và hạn chế đặt phòng (Rooms Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý phân bổ và hạn chế đặt phòng (Rooms Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Channel Manager – Chọn icon Rooms Management ở menu

Tổng quan (Summary)

Màn hình này cung cấp khả năng thay đổi phân bổ, hạn chế về mức phòng & mức giá. Quản lý trạng thái đóng/mở phòng cho kênh bán OTA

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Displayed Info] - Thông tin hiển thị

 • Màn hình giúp kiểm tra Availability & Restriction cho kênh bán OTA.

 • Bật/Tắt trạng thái mở bán trên OTA

 • Select Property: Chọn property muốn xem từ danh sách các property mà người dùng được phân quyền ở góc bên phải màn hình

 • Bộ lọc tìm kiếm: Có thể kết hợp dùng cả 2 bộ lọc để đạt được hiệu quả tìm kiếm tốt nhất

  • Theo loại phòng/Room type

  • Theo mã giá phòng/ Rate plan

 • Clear all filters: Xóa tất cả bộ lọc tìm kiếm

 • Phòng được phân bổ theo ngày tại cột tương ứng, chọn vào biểu tượng cuốn lịch để xem phân bổ phòng theo ngày mong muốn

Cập nhập trạng thái đóng/mở bán trên OTA

Hệ thống để hạn chế phòng

 • Physical avail: hiển thị số lượng phòng mỗi DC

 • SITEMINDER avail: hiển thị số lượng phòng còn trống của mỗi DC và có thể cập nhật mỗi ngày

Chỉnh sửa hạn chế về lượng phòng có thể bán của Room Type theo DC

 • Chỉnh sửa lượng phòng có thể bán theo ngày cụ thể

  • Chọn hệ thống SITEMINDER avail của Room Type cần chỉnh sửa

  • Nhấp chuột vào ô tại ngày muốn chỉnh sửa, nhập vào lượng phòng mới muốn cập nhật

  • Chọn Save để cập nhật lượng phòng mới lên hệ thống hoặc chọn Reset để hủy chỉnh sửa

 • Chỉnh sửa nhanh số phòng có thể bán theo khoảng thời gian xác định

  • Chọn hệ thống SITEMINDER avail của Room Type cần chỉnh sửa

  • Chọn biểu tượng sấm sét để hiển thị màn hình cập nhật nhanh lượng phòng

  • Nhập lượng phòng còn trống có thể bán và tùy chỉnh khoảng thời gian áp dụng

  • Chọn Save để cập nhật lượng phòng mới lên hệ thống hoặc chọn Cancel để hủy cập nhật

Nếu giá trị lượng phòng trống có thể bán nhập vào lớn hơn lượng phòng tối đa có thể bán (Max Avail), giá trị sẽ được hệ thống tự động thay đổi về bằng giá trị của Max Avail

Phân bổ cập nhật hàng loạt cho một loại RoomType - RatePlan theo DC

Tại màn hình chính của Room Management, chọn Bulk Update để thực hiện cập nhật hàng loạt

Tại màn hình thiết lập giá, nhập các thông tin được yêu cầu:

 • Choose DC: chọn Kênh bán phòng

 • Select Restriction: Chọn loại hạn chế đặt phòng, bao gồm:

  • Stop Sell: Dừng bán ngăn các kênh phân phối không thể đặt phòng tại khách sạn

  • CTA - Closed To Arrival: Khi "Closed To Arrival" được đặt cho một ngày, khách không thể đặt phòng nếu thời gian lưu trú bắt đầu vào ngày này. Nếu thời gian lưu trú của khách có bao gồm nhưng Arrival Date không phải ngày được áp CTA thì khách vẫn có thể đặt phòng.

  • CTD -Closed To Departure: Khi "Closed To Departure" được đặt cho một ngày, khách không thể đặt phòng nếu thời gian lưu trú kết thúc vào ngày này. Nếu thời gian lưu trú của khách có bao gồm nhưng Departure Date không phải ngày được áp CTD thì khách vẫn có thể đặt phòng.

  • Min Stay: Thời gian lưu trú tối thiểu bằng cách chỉ định số đêm cụ thể phải được đặt trước cho lần lưu trú.

  • Max Stay: Thời gian lưu trú tối đa bằng cách chỉ định số đêm tối đa có thể được đặt cho lần lưu trú.

 • Status: bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Date: Chọn khoảng thời gian muốn cập nhật

 • Chọn ngày trong tuần cần cập nhật

 • Add Date Range: Thêm khoảng thời gian được áp dụng cập nhật

 • Chọn Room Type và Rate Plan cần cập nhật

Chọn Save để hoàn tất cập nhật

Thiết lập hạn chế đặt phòng

Tại Rate Plan của Room Type cần thiết lập, chọn kênh bán phòng và loại hạn chế cần thiết lập

 • Theo ngày cụ thể:

  • Nhấp chuột vào ô tương ứng với ngày muốn thiết lập hạn chế (Stop Sell/CTA/CTD) hoặc nhập số đêm giới hạn (Min Stay/Max Stay)

  • Chọn Save để cập nhật lên hệ thống hoặc chọn Reset để hủy cập nhật

 • Theo khoảng thời gian:

  • Chọn biểu tượng sấm sét để hiển thị màn hình cập nhật nhanh

  • Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive) đối với Stop Sell/ CTA/CTD hoặc nhập nhập số đêm giới hạn (Min Stay/Max Stay)

  • Date: Chọn khoảng thời gian muốn cập nhật

  • Chọn ngày trong tuần cần cập nhật

  • Add Date Range: Thêm khoảng thời gian được áp dụng cập nhật

  • Chọn Save để cập nhật lượng phòng mới lên hệ thống hoặc chọn Cancel để hủy cập nhật

Lưu ý (Remarks)

Tổ hợp phím chọn hàng loạt khi nhập Min Stay/Max Stay

 • Ctrl + trỏ chuột vào ô muốn chọn: các ô được bôi màu là các ô được chọn

 • Shift + trỏ chuột: chọn theo vùng từ ô đầu tiên người dùng chọn đến ô thứ 2 được trỏ chuột trong lúc vẫn giữ phím shift

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.