Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý tài khoản công nợ (Account Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý tài khoản công nợ (Account)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Account Receivable – Account

Tổng quan (Summary)

Quản lý danh sách các tài khoản công nợ của các khách, công ty và đại lý du lịch hoặc các phần chuyển khoản của các hình thức thanh toán thẻ qua ngân hàng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Cho phép lọc theo mã tài khoản hoặc tên tài khoản công nợ

 • Tình trạng: Chọn xem theo tình trạng của tài khoản, bao gồm:

  • Tất cả/All: Xem tất cả

  • Không có số dư/Balance: Tài khoản có đã cân, số dư công nợ = 0

  • Có số dư/Not Balance: Chưa tất toán hết công nợ, số dự công nợ > 0

[Results] – Kết quả tìm kiếm

 • Mã tài khoản/Account

 • Tên tài khoản/Account Name

 • 0-30 Days: Tổng dư nợ có thời gian nợ từ 0 đến 30 ngày

 • 31-60 Days: Tổng dư nợ có thời gian nợ từ 31 đến 60 ngày

 • 61-90 Days: Tổng dư nợ có thời gian nợ từ 61 đến 90 ngày

 • 91-180 Days: Tổng dư nợ có thời gian nợ từ 91 đến 180 ngày

 • > 180 Days: Tổng dư nợ có thời gian nợ từ lớn hơn 180 ngày

 • Tổng nợ/Total: Tổng số dư nợ của tất cả các giai đoạn

 • Nút chức năng:

  • Sửa/Edit: Sửa thông tin tài khoản công nợ

  • Thanh toán công nợ/Post Payment: Chi tiết xem chức năng Quản lý giao dịch công nợ (Pay Debt)

  • Lịch sử thanh toán/Payment History: Chi tiết xem chức năng Paid History

  • Bản tường trình/Statement: Nhấn vào để xem bản tường trình chi tiết thông tin tài khoản công nợ

[Buttons] – Nút chức năng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.