Skip to main content
Skip table of contents

Quick Task Name ( Tạo Nhanh Công Việc)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo nhanh công việc ( Quick Task).

Để tạo nhanh các đầu việc trên Task Management, user có thể định nghĩa & cấu hình trước các Quick Task cho từng bộ phận.

Mục tiêu:

 • Tạo nhanh đầu việc với các thông tin cơ bản được điền sẵn

 • Các đầu việc được hỗ trợ cảnh báo nếu quá hạn SLA

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Task Management – Configuration - Quick Task

Tổng quan (Summary)

Người dùng có thể tạo thêm các công việc thường phát sinh trong quá trình vận hành để tạo nhanh các công việc trên hệ thống Task Management.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

Thông tin hiển thị:

 • Search: người dùng có thể tìm kiếm tên hoặc mã của công việc được tạo sẵn trên hệ thống.

 • Department: phân loại hiển thị các công việc theo bộ phận ( có thể chọn nhiều bộ phận khác nhau)

 • Code: mã của công việc được tạo sẵn trên hệ thống, quy định đặt tên tuỳ theo quy định của khách sạn

 • Name: tên của công việc được tạo sẵn

 • Edit: thay đổi thông tin của công việc được tạo sẵn

 • Delete: xoá công việc được tạo sẵn

 • Add ( Create Task Template): tạo mới công việc

  • Department: người dùng chọn bộ phận cho mẫu công việc

  • Code: Mã công việc

  • Task name: tên công việc muốn tạo sẵn

  • Mission List: người dùng thêm các bước cần thực hiện để tạo thành danh sách công việc cần làm ( tham khảo thêm tại đây )

  • SLA: SLA sẽ tự động hiển thị theo cấu hình này, người dùng không cần phải nhập thêm khi tạo mới công việc từ mẫu này.

Lưu ý (Remarks)

Các mẫu công việc được tạo sẵn này có thể dùng để tạo & cập nhật nhanh các công việc thường phát sinh trong quá trình vận hành tại cơ sở cùng với SLA mặc định của từng việc đó. Người dùng lưu ý cần thêm đầy đủ các thông tin quan trọng khác theo thực tế & thời điểm lúc tạo mới công việc.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.