Skip to main content
Skip table of contents

Re-Open Closed Check - Mở lại đơn hàng đã thanh toán

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn các bước mở lại đơn hàng đã đóng.

Lưu ý:

  • Chỉ có người dùng được phân quyền mới có thể thực hiện chức năng này

  • Đơn hàng đã thanh toán chỉ được mở lại nếu ngày thanh toán chưa qua ngày Business Date (ngày giao dịch trên PMS) hiện tại

Màn hình (Screen) - Thông tin đơn hàng

Các bước để mở lại đơn hàng đã đóng:

  1. Tại màn hình chính, click chọn Orders

  2. Chọn CLOSED để xem các đơn hàng đã đóng

  3. Chọn đơn hàng muốn mở lại

  4. Click Re-open để tiến hành mở lại đơn hàng

5. Click vào biểu tượng undo để hủy hình thức thanh toán.

6. Click vào nút Update Order

7. Click vào Confirm để xác nhận mở lại đơn hàng

8. Tiến hành hủy/thêm món và sau đó tiến hành thanh toán như bình thường.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.