Skip to main content
Skip table of contents

Re-Open Closed Check - (Mở lại đơn hàng đã thanh toán)

Tên màn hình (Screen Name)

Order - Màn hình thông tin đơn hàng

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Chọn Outlet - Chọn Đơn Hàng

Tổng quan (Summary)

Hướng dẫn các bước mở lại đơn hàng đã đóng.

Lưu ý:

  • Chỉ có người dùng được phân quyền mới có thể thực hiện chức năng này

  • Đơn hàng đã thanh toán chỉ được mở lại nếu ngày thanh toán chưa qua ngày Business Date (ngày giao dịch trên PMS) hiện tại

Màn hình (Screen) - Thông tin đơn hàng

image-20240124-054148.png

Các bước để mở lại đơn hàng đã đóng:

  1. Chọn CLOSED để xem các đơn hàng đã đóng

  2. Chọn đơn hàng muốn mở lại

  3. Click Re-open để tiến hành mở lại đơn hàng

image-20240124-054320.png

(1). Click vào biểu tượng undo để hủy hình thức thanh toán.

image-20240124-054434.png

(1). Click vào nút Update Order

(2). Click vào Confirm để xác nhận mở lại đơn hàng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.