Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Activity Log

Tên báo cáo (Report Name)

Activity Log

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Activity Log

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết lịch sử thao tác của người dùng trên hệ thống.

 • Báo cáo cho phép lọc theo nhóm và loại thao tác của người dùng. Đồng thời có thể lọc theo ngày thực hiện thao tác.

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

  • Logged By: Người thực hiện

  • Activity Group: Nhóm thao tác

  • Activity Type: Loại thao tác

  • Email: Địa chỉ thư điện tử của người thực hiện

  • Description: Diễn giải chi tiết thao tác

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.