Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Alert

Tên báo cáo (Report Name)

Alert

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Alert

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo chi tiết các thông báo theo từng mã đặt phòng.

Báo cáo cho phép lọc theo:

 • Khu vực thông báo: Checkin, Checkout, Reservation

 • Các loại thông báo

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

 • Conf No: Mã đặt phòng

 • Room No: Số phòng

 • Name: Tên khách

 • Arr Date: Ngày nhận phòng

 • Dep Date: Ngày trả phòng

 • Room Type: Loại phòng

 • Alert Area: Khu vực thông báo

 • Alert Code: Mã thông báo

 • Alert Description: Nội dung thông báo

 • Created At: Thời điểm tạo thông báo

 • Created By: Người tạo thông báo

 • Modified At: Thời điểm sửa thông báo

 • Modified By: Người sửa thông báo

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.