Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Birthday

Tên báo cáo (Report Name)

Birthday

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Birthday

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách các khách có ngày sinh trong khoảng thời gian lọc

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Room No.: Số phòng

  • Reservation Status: Trạng thái mã đặt phòng

  • Guest Name: Tên đầy đủ của khách

  • Date Of Birth: Ngày sinh

  • Country: Quốc gia

  • VIP Code: Mã VIP của khách

  • TA/COM Name: Tên đại lý du lịch/công ty thương mại

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Room Type Code: Mã loại phòng

  • Guest Status: Trạng thái lưu trú của khách

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

Báo cáo lọc sẵn các khách đang lưu trú trong khách sạn. Do đó muốn tra cứu các khách sắp tới hoặc đã đi thì cần bỏ lọc

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.