Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Country-Nationality Statistics

Tên báo cáo (Report Name)

Country-Nationality Statistics

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Country-Nationality Statistics

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo thống kê thông tin theo quốc gia và quốc tịch.

Báo cáo gồm có 2 trang:

 • Nationality: thống kê theo quốc tịch

 • Country: thống kê theo quốc gia

Báo cáo cho phép lọc theo ngày phát sinh giao dịch

Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

 • Nationality / Country: Mã quốc tịch / quốc gia

 • Name: Tên quốc tịch / quốc gia

 • Rooms: Số lượng phòng khách ở

 • % Rooms: Tỷ lệ phần trăm số phòng ở trên tổng số phòng

 • Persons: Số lượng khách ở

 • % Persons: Tỷ lệ phần trăm số lượng khách ở trên tổng số khách

 • Arr Rooms: Số lượng phòng khách đến

 • % Arr Rooms: Tỷ lệ phần trăm số phòng đến trên tổng số phòng

 • Arr Persons: Số lượng khách đến

 • % Arr Persons: Tỷ lệ phần trăm số lượng khách đến trên tổng số khách

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.