Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Day - MTD - YTD Statistics

Tên báo cáo (Report Name)

Day - MTD - YTD Statistics

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Day - MTD - YTD Statistics

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thống kê phân tích kết quả đặt chỗ theo thị trường. Kết quả hiện thị theo ngày, tháng và năm

 • Báo cáo gồm 3 phần:

  • Số liệu theo ngày: số liệu tính toán cho ngày báo cáo

  • Số liệu MTD: số liệu từ đầu tháng tới ngày báo cáo

  • Số liệu YTD: số liệu từ đầu năm tới ngày báo cáo

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Market Code: Mã thị trường

  • Market Description: Diễn giải mã thị trường

  • Rooms: Số phòng khách ở

  • Room Rev: Doanh thu phòng

  • ADR - Average Daily Rate: Doanh thu phòng bình quân

  • %OCC: Công suất phòng bán

  • Prs: Số lượng khách ở

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.