Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Detailed Availability

Tên báo cáo (Report Name)

Detailed Availability

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Detailed Availability

Nội dung báo cáo (Report Summary)

Báo cáo tổng hợp số lượng phòng theo loại phòng.

Báo cáo có 2 lựa chọn:

  • Xem theo số lượng phòng còn trống (phòng sẵn bán) - Availability

  • Xem theo số lượng phòng đã bán - Occupancy

  • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

    • Date: Ngày kinh doanh

    • Room Type: Loại phòng

    • Value: Số lượng phòng theo loại phòng, theo ngày

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.