Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Guest By Room

Tên báo cáo (Report Name)

Guest By Room

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Guest By Room

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách khách ở trong phòng (đã ở và đang ở)

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

  • Room No.: Số phòng

  • Full Name: Tên khách

  • Guest Status: Trạng thái của khách

  • VIP Level: Cấp VIP

  • Nationality: Quốc tịch

  • Conf No.: Mã đặt phòng

  • Itinerary No.: Mã nhóm đặt phòng

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Actual Checkin: Thời điểm nhận phòng thực tế

  • Actual Checkout: Thời điểm trả phòng thực tế

  • Resv Status: Trạng thái đặt phòng

  • Travel Agent: Tên đại lý du lịch

  • Company: Tên công ty thương mại

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

3 giờ/lần. Bắt đầu từ 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.