Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Guest In-house Rate Check

Tên báo cáo (Report Name)

Guest In-house Rate Check

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Guest In-house Rate Check

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo thống kê danh sách các đặt phòng đang lưu trú có giá phòng thực tế thu của khách và giá phòng khai báo sẵn của Rate Code khác nhau và tính ra phần chênh lệch

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết của báo cáo:

  • Staying Date: Ngày ở

  • Room: Số phòng

  • Conf No.: Mã đặt phòng

  • Guest Name: Tên khách

  • Prs./Adl./Chl: Số người/Số người lớn/Số trẻ em

  • Block Code: Mã đoàn đặt phòng

  • Rate Code: Mã giá phòng

  • Rate Amt: Giá phòng thực tế thu của khách

  • Rate RTC Amt: Giá phòng của khách theo phòng khách đặt

  • Original Rate Amt: Giá phòng ban đầu của khách

  • Variance: Chênh lệch giữa: Rate Amt và Original Rate Amt

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Room Type: Loại phòng

  • RTC: Loại phòng tính tiền cho khách

  • Resv Status: Trạng thái đặt phòng

  • Iti No.: Mã nhóm đặt phòng

  • Fixed Charge: Các khoảng thu thêm

  • Market Code: Thị trường

  • Source Code: Nguồn khách

  • Comment: Thông tin chi tiết đặt phòng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

1 ngày/lần lúc 7h sáng

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.