Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Hotel Profile

Tên báo cáo (Report Name)

Hotel Profile

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Hotel Profile

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ tại khách sạn. (Không bao gồm các mã đặt phòng đã hủy hoặc không tới)

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Full Name: Tên đầy đủ của khách

  • Date Of Birth: Ngày sinh

  • Gender: Giới tính

  • Nationality: Quốc tịch

  • Id Card/ Passport No: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

  • Card Type: Loại giấy tờ

  • Card Issue Date: Ngày phát hành

  • Card Expired Date: Ngày hết hạn

  • Confirmation Number: Mã đặt phòng

  • Address: Địa chỉ của khách hàng

  • Address 1: Địa chỉ bổ sung của khách hàng

  • Room No.: Số phòng

  • Rate Amount: Giá tiền gói phòng

  • Arrival Date: Ngày nhận phòng

  • Departure Date: Ngày trả phòng

  • Purpose of Stay: Mục địch lưu trú

  • Staying Status: Trạng thái lưu trú của khách

  • VIP Code: Mã VIP của khách

  • Type: Loại khách (khách chính - phụ)

  • Itinerary Number: Mã nhóm đặt phòng

  • Block Code: Mã nhóm đặt phòng

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

30 phút/lần

Lưu ý (Remarks)

N/a

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.