Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Master Data Reservation

Tên báo cáo (Report Name)

Master Data Reservation

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Master Data Reservation

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 • Báo cáo chi tiết danh sách các booking theo ngày ở

 • Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

  • Agent Alias: Tên rút gọn/viết tắt của đại lý du lịch đặt phòng

  • Company: Tên đầy đủ của công ty thương mại đặt phòng

  • Company Alias: Tên rút gọn/viết tắt của công ty thương mại đặt phòng

  • Party Id: Mã nhóm đặt phòng (Itinerary Number)

  • Group Code: Mã nhóm đặt phòng (trường hợp đặt theo đoàn, group booking)

  • Check in: Ngày nhận phòng

  • Check out: Ngày trả phòng

  • Creation Date: Ngày tạo booking

  • Number of Room: Số lượng phòng

  • Room: Số phòng

  • Room Type: Loại phòng

  • RTC - Room To Charge: Loại phòng tính tiền

  • Zone: Khu vực/vùng

  • Adults: Số lượng người lớn

  • Children: Số lượng trẻ em

  • Rate Code: Mã giá

  • Rate Amount: Giá theo đêm phòng

  • Balance: Số dư tài khoản của khách

  • Status: Trạng thái đặt phòng

  • Purpose of Stay: Mục địch lưu trú

  • Package: Mã các gói dịch vụ có trong giá phòng

  • TA Rec Loc: Mã đặt phòng của đại lý du lịch

  • Market: Thị trường

  • Booker: Người đặt phòng

  • Booker Email: Địa chỉ thư điện tử người đặt phòng

  • Booker Phone: Số điện thoại người đặt phòng

  • Cross Selling: Mã đặt phòng của khách sạn cũ trước khi chuyển khách sạn

  • Guest Phone: Số điện thoại của khách

  • Guest Email: Địa chỉ thư điện tử của khách

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

30 phút/lần

Lưu ý (Remarks)

Do báo cáo được trải phẳng theo ngày ở nên 1 booking sẽ xuất hiện nhiều lần theo từng ngày ở tại khách sạn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.