Skip to main content
Skip table of contents

Reservation - Missing Profile

Tên báo cáo (Report Name)

Missing Profile

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – BI Reports – Reservation - Missing Profile

Nội dung báo cáo (Report Summary)

 1. Báo cáo chi tiết các khách hàng bị thiếu thông tin. Khách hàng được gọi là thiếu thông tin khi vi phạm 1 trong các điều kiện sau:

 • Danh xưng (Title) bị thiếu

 • Họ/Tên khách (First Name/Last Name) là “tba”

 • Số CCCD/CMND/Hộ chiếu (ID Card Number) bị thiếu

 • Ngày sinh (Date Of Birth) bị thiếu, hoặc ngày sinh < 1900-01-01 hoặc ngày sinh > ngày hiện tại

 • Giới tính (Gender) bị thiếu

 • Quốc gia (Country)/ Quốc tịch (Nationality) bị thiếu

(Không bao gồm các khách nằm trong các booking đã hủy hoặc không đến)

2. Các chỉ tiêu và nội dung chi tiết:

 • Confirmation Number: Mã đặt phòng

 • Arrival Date: Ngày nhận phòng

 • Departure Date: Ngày trả phòng

 • First Name: Họ

 • Last Name: Tên

 • Title: Danh xưng

 • Room No.: Số phòng

 • Phone Number: Số điện thoại

 • Id Card/ Passport No: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

 • Date Of Birth: Ngày sinh

 • Gender: Giới tính

 • Email: Địa chỉ thử điện tử của khách

 • Address: Địa chỉ của khách hàng

 • Country: Quốc gia

 • Nationality: Quốc tịch

 • VIP Code: Mã VIP của khách

 • Type: Loại khách (khách chính - phụ)

 • Itinerary Number: Mã nhóm đặt phòng

 • Resv Status: Trạng thái của mã đặt phòng

 • Staying Status: Trạng thái lưu trú của khách

Tần suất cập nhật báo cáo (Report update frequency)

30 phút/lần

Lưu ý (Remarks)

 • Sau khi user sửa và bổ sung đủ thông tin của khách thì dòng đó sẽ mất khỏi báo cáo.

 • Đối với cơ sở không có bất kì khách nào bị “missing profile” thì báo cáo sẽ không cho lọc dữ liệu và hiện thị như sau:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.